Styczeń 2020: zmiany w prawie

Wzrost płacy minimalnej

Mikrorachunki podatkowe

 • Mikrorachunki to indywidualne rachunki przypisane każdemu podatnikowi, na które wnosi się opłaty podatkowe.
 • PIT, CIT i VAT będą od 1 stycznia 2020 r. płacone wyłącznie na mikrorachunki, a nie konta urzędów skarbowych, które od grudnia 2019 r. są już nieaktywne.
 • Do sprawdzenia swojego indywidualnego rachunku potrzebny jest numer PESEL w przypadku osób fizycznych lub NIP w przypadku przedsiębiorców. Sprawdzić go można w dowolnym urzędzie skarbowym lub w generatorze mikrorachunku pod adresem https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego .
 • Więcej informacji: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Prosta Spółka Akcyjna

Ograniczenie zatorów płatniczych - ulga na "złe długi"

 • Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zmiany w ustawach podatkowych, które wprowadzają tzw. ulgę na złe długi.
 • W praktyce oznacza to możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli ta nie została przez dłużnika uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.
 • Obowiązek doliczenia tej kwoty do podstawy opodatkowania przeniesiony zostaje na dłużnika.
 • Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/en/publikacje/2310-ulga-podatkowa-za-zle-dlugi 

Biała Lista Podatników VAT

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
 • Dane do CRBR zgłosić może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki i nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom.
 • Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/  
 • Spółki mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2020 r. Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS.
 • Celem działania tego systemu jest „ukrócenie” ukrywania tożsamości przestępców w strukturach korporacyjnych służących ich działalności przestępczej.
 • Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych 

Rejestr BDO – Baza Danych o Odpadach

 • Zmiany dotyczą przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami.
 • Baza Danych o Odpadach oznacza dla zgłoszonych obowiązek ewidencji odpadów w nowym systemie już od 1 stycznia 2020 r.
 • Niezgłoszenie firmy do rejestru pomimo spełnienia kryteriów powodujących powstanie takiego obowiązku spowoduje brak możliwości przekazywania wytworzonych odpadów podmiotom je zbierającym. Niezbędne jest bowiem do tego wystawienie dokumentów w systemie BDO oraz posiadanie indywidualnego numeru rejestrowego.
 • Niedopełnienie nowych obowiązków może się wiązać z wysoką finansową karą administracyjną.
 • Więcej informacji: https://bdo.mos.gov.pl/ 

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe dla spółek zatrudniających co najmniej 20 osób

 • 1 lipca 2020 r. dla spółek, które zatrudniają 20 i więcej osób powstanie obowiązek udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 • PPK mają służyć gromadzeniu oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia. Osoby w wieku poniżej 55 lat trafiają do PPK automatycznie, chyba że z tej możliwości zrezygnują podpisując specjalną deklarację.
 • Wdrożenie PPK oznacza dla pracodawcy konieczność zawarcia dwóch umów:
  • umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową,
  • umowy o prowadzenie PPK – w imieniu i na rzecz zatrudnionego;
 • Dla spółek zatrudniających powyżej 50 pracowników obowiązek ten powstał 1.01.2020 r. Docelowo PPK mają objąć wszystkie podmioty, które zatrudniają nawet jedną osobę.
 • Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-pracownika/jakie-zmiany-czekaja-na-pracodawcow-w-2020#2 lub https://www.mojeppk.pl/ 

30 dni na rejestrację samochodu

 • Od 1 stycznia 2020 r. za niezarejestrowanie samochodu we właściwym Starostwie Powiatowym w ciągu 30 dni, urzędnik nałożyć będzie mógł na zobowiązanego do dokonania rejestracji karę w wysokości od 200 do 1000 zł.
 • Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rejestracja-pojazdow 

Opracowała: Justyna Pełka